Povinně zveřejňované informace

Název:

OVANET a.s.

Registrace:

Spisová značka: B 2335 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Důvod a způsob založení:

Společnost OVANET a.s. byla založena za účelem plnění předmětu podnikání, tj.:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
 • projektová činnost ve výstavbě;
 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob;
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Společnost OVANET a.s. poskytuje služby elektronických komunikací, provozuje metropolitní síť elektronických komunikací a služby v oblasti outsourcingu informační a komunikačních technologií pro svého zřizovatele, tj. statutární město Ostrava, jemu řízeným subjektům, Městské policii Ostrava, Policii ČR, Integrovanému bezpečnostnímu centrum Moravskoslezského kraje, a dalším významným veřejnoprávním subjektům. Služeb společnosti využívají i další soukromoprávní subjekty a v neposlední řadě i občané statutárního města Ostravy, případně obcí přilehlých ke statutárnímu městu.

Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 11. 4. 2000 statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava, a.s. Vznik společnosti je datován dnem 6. 6. 2000. Společnost byla založena pod názvem OVANET a.s.

Organizační struktura:

Organizační struktura

Kontaktní spojení:

 • Sídlo společnosti: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava
 • Úřední hodiny: nezřízeny
 • Provozní hodiny: 07:30 do 16:00 v pracovních dnech
 • Tel: +420 555 135 001
 • Fax: +420 555 135 199
 • Datová schránka ID: a7cfi46
 • Adresa elektronické pošty: ovanet@ovanet.cz
 • Adresa internetové stránky: www.ovanet.cz
 • E-podatelna: nezřízena
 • Bankovní spojení: 8010-0209268403/0300
 • IČ: 25857568
 • DIČ: CZ25857568

Dokumenty:

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici ve Sbírce listin zde.

Žádosti o informace:

Žádosti o informace přijímáme:

 • písemně, žádosti zaslané či doručené do sídla společnosti, tj. Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava;
 • elektronicky, žádosti zaslané do datové schránky společnosti, tj. a7cfi46 nebo na adresu elektronické pošty společnosti, tj. ovanet@ovanet.cz;
 • ústně, žádosti sdělené a následně sepsané v sídle společnosti v provozních hodinách, tj. Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 07:30 do 16:00 v pracovní dny;

Žádosti o informace přijímáme na tomto formuláři *.pdf dokument (není však podmínkou jeho užití), případně jinou vhodnou formou, nicméně splňující požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů, a to konkrétně v rozsahu § 14 odst. 2 citovaného zákona, tj. ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Podání opravného prostředku:

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom společnost OVANET a.s. ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
 • Nestanoví-li zákon o svobodném přístupu k informacích jinak, použije se správní řád:
  • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti;
  • pro odvolací řízení;
  • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení;

Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178 správního řádu; v ostatním se správní řád nepoužije.

 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává v sídle společnosti OVANET a.s. nebo přímo představenstvu společnosti OVANET a.s. v sídle společnosti. Společnost OVANET a.s. může o odvolání sama rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, společnost OVANET a.s. o vyhovění odvolání v plném rozsahu, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem svému zřizovateli, tj. statutárnímu městu Ostrava, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Stížnost na postup společnosti OVANET a.s. při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacích (dále také stížnost) se podává v sídle společnosti OVANET a.s. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
 • Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží zřizovateli, tj. statutárnímu městu Ostrava, a to do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.

Formuláře:

Formulář žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím (není však podmínkou jeho užití) – zde ke stažení *.pdf dokument.

Popis postupů:

Popis postupů – základní informace / rozšířená informace / úplná informace.

Předpisy:

 • nejdůležitější používané předpisy, v účinném znění:
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím;
  • zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů;
  • zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů;
  • zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek;
  • zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů;
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
  • zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
  • zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
 • dostupnost výše uvedených předpisů:
 • vydané předpisy, v platném znění:

Úhrady za poskytování informací:

Hrazení nákladů dle zákona:

 • Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací;
 • Sazebník poskytování informací a služeb:
  • cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí za jednotku v Kč včetně DPH:
   • formát A4 = 1,- Kč (černobílá jednostranná); 2,- Kč (černobílá oboustranná); 4,- Kč (barevná jednostranná); 7,- Kč (barevná oboustranná);
   • formát A3 = 2,- Kč (černobílá jednostranná); 3,- Kč (černobílá oboustranná); 8,- Kč (barevná jednostranná); 14,- Kč (barevná oboustranná);
  • cena skenování dokumentu, činí za jednotku v Kč včetně DPH:
   • formát A4 = 1,- Kč;
   • formát A3 = 2,- Kč;
  • cena technického nosiče informací:
   • CD = 5,- Kč;
   • DVD = 10,- Kč;
  • Cena poštovného:
   • Dle sazebníku poskytovatele poštovních služeb;
  • Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, ve výši odpovídající průměrné hodinové mzdě zaměstnance, který informace vyhledal, a to za každou ukončenou hodinu;
  • Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku;
  • Ostatní náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním informací, které společnost OVANET a.s. jako povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami, budou žadateli informace přefakturovány;
  • Úhrada nákladů spojených s poskytováním informace nebude po žadateli informace požadována, pokud výše nákladů nepřesáhne částku 50,- Kč. Pokud však budou informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada nákladů požadována, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč;

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů;
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží;

Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona:

Vzor licenční smlouvy zde ke stažení *.pdf dokument.

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

DatumObsahOdpověďÚplata
18.07.2023Kamerový systémDokumentNe
03.07.2023Kamerový systémDokumentNe
15.05.2023Kamerový systémDokumentNe
18.04.2023Kamerový systémDokumentNe
11.08.2022Kamerový systémDokumentNe
11.03.2022Kamerový systémDokumentNe
22.10.2021Kamerový systémDokumentNe
30.11.2020Kamerový systémDokumentNe
30.10.2020Kamerový systémDokumentNe
15.09.2020Kamerový systémDokumentNe
14.08.2020Kamerový systémDokumentNe
12.08.2020Kamerový systémDokumentNe

KONTAKTUJTE NÁS

  OVANET a.s.
  Hájkova 1100/13,
  Přívoz, 702 00 Ostrava

  Tel.: +420 555 135 001
  Fax: +420 555 135 199
  E-mail: ovanet@ovanet.cz

  Obchodní oddělení:
  E-mail: obchod@ovanet.cz

  ID datové schránky: a7cfi46
  IČ: 25857568
  DIČ: CZ25857568
  Bankovní spojení:
  8010-0209268403/0300

  Odebírejte Newsletter

  Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.