Povinně zveřejňované informace

Název:

OVANET a.s.

Registrace:

Spisová značka: B 2335 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Důvod a způsob založení:

Společnost OVANET a.s. byla založena za účelem plnění předmětu podnikání, tj.:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
 • projektová činnost ve výstavbě;
 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob;
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Společnost OVANET a.s. poskytuje služby elektronických komunikací, provozuje metropolitní síť elektronických komunikací a služby v oblasti outsourcingu informační a komunikačních technologií pro svého zřizovatele, tj. statutární město Ostrava, jemu řízeným subjektům, Městské policii Ostrava, Policii ČR, Integrovanému bezpečnostnímu centrum Moravskoslezského kraje, a dalším významným veřejnoprávním subjektům. Služeb společnosti využívají i další soukromoprávní subjekty a v neposlední řadě i občané statutárního města Ostravy, případně obcí přilehlých ke statutárnímu městu.

Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 11. 4. 2000 statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava, a.s. Vznik společnosti je datován dnem 6. 6. 2000. Společnost byla založena pod názvem OVANET a.s.

Organizační struktura:

Organizační struktura

Kontaktní spojení:

 • Sídlo společnosti: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava
 • Úřední hodiny: nezřízeny
 • Provozní hodiny: 07:30 do 16:00 v pracovních dnech
 • Tel: +420 555 135 001
 • Fax: +420 555 135 199
 • Datová schránka ID: a7cfi46
 • Adresa elektronické pošty: ovanet@ovanet.cz
 • Adresa internetové stránky: www.ovanet.cz
 • E-podatelna: nezřízena
 • Bankovní spojení: 8010-0209268403/0300
 • IČ: 25857568
 • DIČ: CZ25857568

Dokumenty:

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici ve Sbírce listin zde.

Žádosti o informace:

Žádosti o informace přijímáme:

 • písemně, žádosti zaslané či doručené do sídla společnosti, tj. Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava;
 • elektronicky, žádosti zaslané do datové schránky společnosti, tj. a7cfi46 nebo na adresu elektronické pošty společnosti, tj. ovanet@ovanet.cz;
 • ústně, žádosti sdělené a následně sepsané v sídle společnosti v provozních hodinách, tj. Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 07:30 do 16:00 v pracovní dny;

Žádosti o informace přijímáme na tomto formuláři *.pdf dokument (není však podmínkou jeho užití), případně jinou vhodnou formou, nicméně splňující požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů, a to konkrétně v rozsahu § 14 odst. 2 citovaného zákona, tj. ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Podání opravného prostředku:

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom společnost OVANET a.s. ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
 • Nestanoví-li zákon o svobodném přístupu k informacích jinak, použije se správní řád:
  • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti;
  • pro odvolací řízení;
  • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení;

Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178 správního řádu; v ostatním se správní řád nepoužije.

 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává v sídle společnosti OVANET a.s. nebo přímo představenstvu společnosti OVANET a.s. v sídle společnosti. Společnost OVANET a.s. může o odvolání sama rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, společnost OVANET a.s. o vyhovění odvolání v plném rozsahu, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem svému zřizovateli, tj. statutárnímu městu Ostrava, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Stížnost na postup společnosti OVANET a.s. při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacích (dále také stížnost) se podává v sídle společnosti OVANET a.s. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
 • Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží zřizovateli, tj. statutárnímu městu Ostrava, a to do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.

Formuláře:

Formulář žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím (není však podmínkou jeho užití) – zde ke stažení *.pdf dokument.

Popis postupů:

Popis postupů – základní informace / rozšířená informace / úplná informace.

Předpisy:

 • nejdůležitější používané předpisy, v platném znění:
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím;
  • zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů;
  • zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů;
  • zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek;
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
  • zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
  • zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
 • dostupnost výše uvedených předpisů:
 • vydané předpisy, v platném znění:

Úhrady za poskytování informací:

Hrazení nákladů dle zákona:

 • Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací;
 • Sazebník poskytování informací a služeb:
  • cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí za jednotku v Kč včetně DPH:
   • formát A4 = 1,- Kč (černobílá jednostranná); 2,- Kč (černobílá oboustranná); 4,- Kč (barevná jednostranná); 7,- Kč (barevná oboustranná);
   • formát A3 = 2,- Kč (černobílá jednostranná); 3,- Kč (černobílá oboustranná); 8,- Kč (barevná jednostranná); 14,- Kč (barevná oboustranná);
  • cena skenování dokumentu, činí za jednotku v Kč včetně DPH:
   • formát A4 = 1,- Kč;
   • formát A3 = 2,- Kč;
  • cena technického nosiče informací:
   • CD = 5,- Kč;
   • DVD = 10,- Kč;
  • Cena poštovného:
   • Dle sazebníku poskytovatele poštovních služeb;
  • Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, ve výši odpovídající průměrné hodinové mzdě zaměstnance, který informace vyhledal, a to za každou ukončenou hodinu;
  • Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku;
  • Ostatní náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním informací, které společnost OVANET a.s. jako povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami, budou žadateli informace přefakturovány;
  • Úhrada nákladů spojených s poskytováním informace nebude po žadateli informace požadována, pokud výše nákladů nepřesáhne částku 50,- Kč. Pokud však budou informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada nákladů požadována, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč;

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů;
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží;

Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona:

Vzor licenční smlouvy zde ke stažení *.pdf dokument.

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

DatumObsahOdpověďÚplata
15.05.2023Kamerový systémDokumentNe
18.04.2023Kamerový systémDokumentNe
11.08.2022Kamerový systémDokumentNe
11.03.2022Kamerový systémDokumentNe
22.10.2021Kamerový systémDokumentNe
30.11.2020Kamerový systémDokumentNe
30.10.2020Kamerový systémDokumentNe
15.09.2020Kamerový systémDokumentNe
14.08.2020Kamerový systémDokumentNe
12.08.2020Kamerový systémDokumentNe

KONTAKTUJTE NÁS


  OVANET a.s.
  Hájkova 1100/13,
  Přívoz, 702 00 Ostrava

  Tel.: +420 555 135 001
  Fax: +420 555 135 199
  E-mail: ovanet@ovanet.cz

  Obchodní oddělení:
  E-mail: obchod@ovanet.cz

  ID datové schránky: a7cfi46
  IČ: 25857568
  Bankovní spojení:
  8010-0209268403/0300

  Odebírejte Newsletter

  Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.