OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK K 1.7.2024

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK K 1.7.2024

31.05.2024

Oznámení společnosti OVANET a.s. o změně smluvních podmínek společnosti OVANET a.s.,
se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 258 57 568, zapsané v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložka 2335 k datu 1.7.2024.


I.

Dne 17. února 2024 nabylo účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) ze dne 19. října
2022, číslo 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení
o digitálních službách), angl. zkratka DSA (Digital Services Act). Nařízení DSA je obecný předpis,
který si klade za cíl zajistit bezpečnější digitální prostředí, kde budou chráněna práva uživatelů,
vytvořeny spravedlivější podmínky pro firmy a stanovena pravidla pro technologické giganty. Cílem
tohoto nařízení je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu se zprostředkovatelskými službami
stanovením harmonizovaných pravidel pro bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí, jež
usnadňuje inovaci a v němž jsou účinně chráněna základní práva zakotvená v Listině základních
práv Evropské unie, včetně zásady ochrany spotřebitele. Toto nařízení se vztahuje
na zprostředkovatelské služby nabízené příjemcům služby, kteří mají místo usazení nebo se nacházejí
v Unii, bez ohledu na to, kde mají místo usazení poskytovatelů těchto zprostředkovatelských služeb.

Tato Nařízení se týká zprostředkovatelských smluv, kterými jsou dle Nařízení mj. služby prostého
přenosu, služba ukládání do mezipaměti a hostingové služby, zejména služeb elektronických
komunikací, služby přístupu k internetu, hlasové služby, služeb Datových okruhů a cloudových služeb,
uzavřených se společností OVANET a.s. Cílem tohoto oznámení je seznámit stávající účastníky smluv
s OVANET a.s. se změnami uvedených smluvních podmínek a tím uvést smlouvy uzavřené před dnem
1.6.2024 do souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) ze dne 19. října 2022, číslo
2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení
o digitálních službách).

Jedná se o tyto změny smluvní dokumentace OVANET a.s.:

Společnost OVANET a.s. nabízí na webové stránce www.ovanet.cz zprostředkovatelské služby
ve smyslu čl. 3 písm. g) nařízení DSA, kterými jsou služby prostého přenosu, službu ukládání
do mezipaměti a hostingové služby – cloudová uložiště v rámci řešení pro firmy a instituce. Tyto
Podmínky společnosti OVANET a.s. pro poskytování digitálních služeb, upravují vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran při využívání těchto zprostředkovatelských digitálních služeb dle Nařízení
DSA. Rovněž poskytují informace o opatřeních přijatých společností OVANET a.s. v souvislosti
s poskytováním zprostředkovatelských služeb v souladu s nařízením DSA a jsou nedílnou součástí
každé Smlouvy uzavřené se společnosti OVANET a.s. o poskytování služeb elektronických
komunikací, nebo o plnění souvisejícím s poskytováním služeb elektronických komunikací, zejména
služby přístupu k internetu, Datové okruhy a cloudových služeb, (dále jen “Smlouva“) v rozsahu, jak
níže uvedeno. Obsah konkrétní smlouvy, na jejímž základě je užívána digitální služba dle nařízení DSA,
může případná omezení uživatele poskytovatelem služby dle nařízení DSA upravovat odlišným
způsobem. Tyto Podmínky pro poskytování zprostředkovatelských služeb Poskytovatelem se použijí
vedle ostatních podmínek Poskytovatele upravujících poskytování příslušných zprostředkovatelských
služeb a jsou nedílnou součástí každé smlouvy upravující poskytování těchto služeb. V případě rozporu
mezi těmito Podmínkami a smlouvou nebo jinými obchodními podmínkami či smluvními dokumenty
mají přednost tyto Podmínky.

Jsou přijaty Podmínky společnosti OVANET a.s. pro poskytování digitálních služeb dle nařízení DSA,
zveřejněné na webové stránce operátora www.ovanet.cz, které upravují:

 1. Jednotná kontaktní místa pro komunikaci v souvislosti s nařízením o digitálních službách
  (čl. 11 a 12 nařízení o digitálních službách)
 2. Zveřejňování Zprávy o transparentnosti (čl. 15 nařízení o digitálních službách)
 3. Stanoví se definice „Zprostředkovatelské služby“ ve smyslu nařízení DSA, kterou se rozumí:
  • a) služba „prostého přenosu“ spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem služby v komunikační síti nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti;
  • b) služba „ukládání do mezipaměti“ spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem služby v komunikační síti a zahrnující automatické dočasné přechodné ukládání informací, které slouží pouze pro co nejúčinnější následný přenos informací jiným příjemcům na jejich žádost;
  • c) „hostingová“ služba spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby na jeho žádost.

Zprostředkovatelská služba není primárně zaměřena na nezletilé osoby. OVANET a.s. jako poskytovatel
zprostředkovatelských služeb informuje příjemce služby o každé významné změně smluvních
podmínek.

 1. Je definován Nezákonný obsah ve smyslu nařízení DSA. Jakékoliv zpracování nezákonného obsahu
  v rámci služeb a produktů poskytovaných zákazníkovi ze strany OVANET a.s. může vést k ukončení
  poskytování takové služby či produktu.
 2. Je stanoven mechanismus oznámení a opatření (čl. 16 nařízení o digitálních službách)
  OVANET a.s. může v dobré víře a s náležitou péčí provádět dobrovolná šetření z vlastního podnětu či
  přijmout jiná opatření, jejichž cílem je odhalit, určit a odstranit nezákonný obsah či k němu znemožnit
  přístup.
 3. Byla doplněna informace o obsahových omezeních v souvislosti s používáním služby (čl. 14 odst.
  1 věta 3 nařízení o digitálních službách), o našem interním systému pro vyřizování stížností (čl. 14
  odst.1 nařízení o digitálních službách) a o možnostech mimosoudního řešení sporů (čl. 21 nařízení
  o digitálních službách). Byl zaveden Interní systém pro vyřizování stížností.
 4. Bylo stanoveno, že ustanovení Podmínek poskytování digitálních služeb dle nařízení DSA,
  upravuje informace o veškerých omezeních, která OVANET a.s. jako poskytovatel
  zprostředkovatelských služeb uplatňuje ve svých smluvních podmínkách, na jejímž základě je
  užívána digitální služba dle nařízení DSA a je nedílnou součástí každé smlouvy s OVANET a.s.,
  upravující poskytování těchto služeb. Byly definovány jednotlivá omezení u konkrétních služeb dle
  nařízení DSA a upraveny postupy při jejich uplatňování:
  • a) Zprostředkovatelské služby dle nařízení DSA
  • b) Služby prostého přenosu
  • c) Hostingové služby
  • d) Kontaktní kanály
  • e) Zveřejnění výroční zprávy
 5. Byly přijaty postupy mimosoudní řešení sporů před pověřenými orgány pro mimosoudní řešení
  sporů.
 6. Byly upraveny Smluvní podmínky OVANETu a.s. při poskytování příslušného produktu či služby
  v souvislosti s nařízením o digitálních službách, zejména v těchto Podmínkách pro poskytování
  digitálních služeb dle nařízení DSA, které jsou nedílnou součástí smlouvy s uživatelem, upravující
  poskytnutí dané služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky
  zejména z důvodů legislativních změn či z provozních důvodů. O této změně bude Poskytovatel
  informovat zákazníky zákonem stanoveným způsobem.

Uvedené změny právní úpravy se promítly do změn Obchodních podmínek OVANET a.s. k datu
1.7.2024. Provedené změny smluvních podmínek se použijí rovněž na smlouvy s Účastníky smluv
o poskytování služeb elektronických komunikací, zejména služeb elektronických komunikací, služby
přístupu k internetu, hlasových služeb, služeb Datových okruhů a cloudových služeb, uzavřených se
společností OVANET a.s. před datem 1.7.2024.

II.

Tyto změny uvedených smluvních podmínek OVANET a.s. uveřejnil ve své provozovně na adrese sídla
společnosti OVANET a.s. Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 a současně rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup, na svých webových stránkách na adrese www.ovanet.cz, kde je
k dispozici znění nového dokumentu – Podmínky poskytování digitálních služeb společností OVANET
a.s. dle nařízení DSA, a nové znění Obchodních podmínek OVANET a.s. od 1.7.2024.

Současně OVANET a.s. tímto účastníkům doposud uzavřených Smluv o poskytování služeb
elektronických komunikací, zejména služeb elektronických komunikací, služby přístupu k internetu,
hlasových služeb, služeb Datových okruhů a cloudových služeb, uzavřených se společností OVANET
a.s. sděluje, že vzhledem k tomu, že ke změně uvedených Smluv o službě elektronických komunikací,
včetně Obchodních podmínek, došlo na základě změny právní úpravy, vyvolané Nařízením
Evropského Parlamentu a Rady (EU) ze dne 19. října 2022, číslo 2022/2065 o jednotném trhu
digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách), z důvodu těchto
změn smluvních podmínek, nemají Účastníci stávajících smluv právo bezplatně vypovědět závazek
ze smlouvy, aniž by jim vznikly jakékoli další náklady (dle § 63b) odst.5 zákona
o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.).

V Ostravě dne 31.května 2024

OVANET a.s.