POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE – popis postupů – úplná informace

1.       IČ

25857568

2.       Kód životní situace

3.       Pojmenování životní situace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Základní informace k životní situaci

 • Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím;
 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně;
 • Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací;
 • Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací;

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program. Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech);

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací;
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně;
 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt;
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa;
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu;

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce;
 • Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti;
 • Žádost lze podat
  • písemně, žádosti zaslané či doručené do sídla společnosti, tj. Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava;
  • elektronicky, žádosti zaslané do datové schránky společnosti, tj. a7cfi46 nebo na adresu elektronické pošty společnosti, tj. ovanet@ovanet.cz;
  • ústně, žádosti sdělené a následně sepsané v sídle společnosti v provozních hodinách, tj. Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 07:30 do 16:00 v pracovní dny;

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • písemně, žádosti zaslané či doručené do sídla společnosti, tj. Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava;
 • elektronicky, žádosti zaslané do datové schránky společnosti, tj. a7cfi46 nebo na adresu elektronické pošty společnosti, tj. ovanet@ovanet.cz;
 • ústně, žádosti sdělené a následně sepsané v sídle společnosti v provozních hodinách, tj. Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 07:30 do 16:00 v pracovní dny;

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud žadatel nežádá ústně, pak písemnou žádost o poskytnutí informace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádosti o informace přijímáme na tomto formuláři (není však podmínkou jeho užití);
 • Žádosti o informace přijímáme i jinou vhodnou formou, nicméně splňující požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů, a to konkrétně v rozsahu § 14 odst. 2 citovaného zákona, tj. ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa;

12.   Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Hrazení nákladů dle zákona:
  • Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací;
  • Sazebník poskytování informací a služeb:
   • cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí za jednotku v Kč včetně DPH:
    • formát A4 = 1,- Kč (černobílá jednostranná); 2,- Kč (černobílá oboustranná); 4,- Kč (barevná jednostranná); 7,- Kč (barevná oboustranná);
    • formát A3 = 2,- Kč (černobílá jednostranná); 3,- Kč (černobílá oboustranná); 8,- Kč (barevná jednostranná); 14,- Kč (barevná oboustranná);
   • cena skenování dokumentu, činí za jednotku v Kč včetně DPH:
    • o   formát A4 = 1,- Kč;
    • o   formát A3 = 2,- Kč;
   • cena technického nosiče informací:
    • o   CD = 5,- Kč;
    • o   DVD = 10,- Kč;
   • Cena poštovného:
    • o   Dle sazebníku poskytovatele poštovních služeb;
  • Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, ve výši odpovídající průměrné hodinové mzdě zaměstnance, který informace vyhledal, a to za každou ukončenou hodinu;
  • Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku;
  • Ostatní náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním informací, které společnost OVANET a.s. jako povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami, budou žadateli informace přefakturovány;
  • Úhrada nákladů spojených s poskytováním informace nebude po žadateli informace požadována, pokud výše nákladů nepřesáhne částku 50,- Kč. Pokud však budou informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada nákladů požadována, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč;
 • V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů;
 • Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží;

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt;
 • Povinný subjekt posoudí žádost a:
  • brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží;
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli;
  • poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku;
 • Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost;
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti;
 • Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace;
 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky, žádosti zaslané do datové schránky společnosti, tj. a7cfi46 nebo na adresu elektronické pošty společnosti, tj. ovanet@ovanet.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“);
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění;
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění;

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • a) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání;
 • b) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání;
 • c) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit;
 • d) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout;
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále také stížnost) může podat žadatel:
  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (povinnost odkázat na zveřejněnou informaci);
  • kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí; nebo
  • který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním informací;
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam;
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:
  • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona;
  • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona;
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán;
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
 • Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:
  • postup povinného subjektu potvrdí;
  • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku; nebo
  • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti;
 • Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:
  • výši úhrady nebo odměny potvrdí;
  • výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti; nebo
  • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti;
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Rozhodnutí se oznamuje žadateli a povinnému subjektu;
 • Nadřízeným orgánem je statutární město Ostrava;

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úsek člena představenstva.

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02.05.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.05.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTUJTE NÁS

  OVANET a.s.
  Hájkova 1100/13,
  Přívoz, 702 00 Ostrava

  Tel.: +420 555 135 001
  Fax: +420 555 135 199
  E-mail: ovanet@ovanet.cz

  Obchodní oddělení:
  E-mail: obchod@ovanet.cz

  ID datové schránky: a7cfi46
  IČ: 25857568
  DIČ: CZ25857568
  Bankovní spojení:
  8010-0209268403/0300

  Odebírejte Newsletter

  Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.