Oznámení o změně smluvních podmínek

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Oznámení o změně smluvních podmínek

30.11.2021

Oznámení o změně smluvních podmínek společnosti OVANET a.s. dle Smluv o poskytování veřejně
dostupné služby elektronických komunikací, nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti
od 1. ledna 2022
a
informace o možnosti být kontaktován za účelem marketingu pouze s předchozím souhlasem
účastníka viz. článek I. odst.8.

Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon číslo 374/2021Sb., který mění některá ustanovení zákona
o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. (dále jen Zákon), která se týkají Smluv o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, včetně její nedílné součásti – Obchodních podmínek (dále jen „Smlouvy“), uzavřených se společností OVANET a.s. Cílem tohoto oznámení je seznámit stávající účastníky smluv o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti, se změnami uvedených smluvních podmínek a tím uvést smlouvy uzavřené před dnem 1.1.2022 do souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne 1.1.2022. Níže uvedené změny smluvních podmínek se použijí rovněž na smluvní vztahy vzniklé přede dnem jejich účinnosti v případech, kdy OVANET oznámí tuto změnu smluvních a Obchodních podmínek účastníkovi v souladu se zákonem.

Proto společnost OVANET a.s., v souladu se zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.
a se shora uvedenou novelou tohoto zákona, oznamuje stávajícím účastníkům uvedených Smluv,
uzavřených přede dnem 1.1.2022, že m ě n í smluvní podmínky OVANET a.s. včetně Obchodních podmínek OVANET a.s., v důsledku výše uvedené změny právní úpravy, týkající se shora uvedených smluv
ke dni 1. ledna 2022 takto:

I.

1) Upravuje se definice služby elektronických komunikací Doposud regulaci podléhali jen poskytovatelé
tradičních služeb, neregulovány byly služby typu OTT. Nově se mají evropská pravidla vztahovat i na
poskytovatele tzv. interpersonálních komunikačních služeb, a to jak založených na číslech (Viber,
WhatsApp), tak na číslech nezávislých (Skype). Poskytovatelé těchto služeb budou muset svým zákazníkům poskytnout stejné záruky a ochranu, jako poskytovatelé tradičních služeb uspokojujících obdobné potřeby. „Služba elektronických komunikací“ je zejména služba přístupu k internetu, hlasová komunikační služba, služba přenosu signálů, pronájmu okruhů apod., zahrnutých do produktové nabídky dle aktuálního Ceníku Služeb Operátora. „Hlasová komunikační služba“ je veřejně dostupná Služba elektronických komunikací pro uskutečňování a přijímání, a to přímo nebo nepřímo, národních nebo mezinárodních volání prostřednictvím jednoho nebo více čísel národního nebo mezinárodního číslovacího plánu.

2) Pro smlouvy se spotřebitelem se zavádí nová informační povinnost před uzavřením smlouvy a rozšiřuje se smluvní dokumentace s účastníkem. Součástí každé Smlouvy se spotřebitelem (vedle informací podle
§ 1811 a 1820 občanského zákoníku), je také Shrnutí smlouvy a Informace stanovené v Příloze č.1. zákona č. 127/2005 Sb., vztahující se k poskytované službě. Tyto informace je nutno poskytnout spotřebiteli bezplatně před uzavřením smlouvy, nebo neprodleně poté. Smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy spotřebitel po obdržení smlouvy potvrdí svůj souhlas se smlouvou. Pro účely této informační povinnosti je spotřebitelem nejen fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, ale nově rovněž mikropodnik, malý podnik, nebo nezisková organizace, kteří před uzavřením smlouvy OVANETu toto své postavení doloží. Informace se na žádost nově poskytují ve formátu přístupném pro koncové uživatele se zdravotním postižením.

3) Uzavírá-li se nebo mění smlouva za použití prostředku komunikace na dálku je Operátor povinen
bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, který je podnikající fyzickou osobou, informace podle odstavce 2 písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě. Lhůta pro odstoupení spotřebitele nebo koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory, nebo při použití prostředků komunikace na dálku, začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

4) Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou je možno kdykoli bezplatně- smlouvu vypovědět s Výpovědní dobou, která činí 30 dnů Pokud se Smlouva uzavírá se spotřebitelem na dobu určitou, nesmí tato doba pro danou službu elektronických komunikací přesáhnout 24 měsíců, jinak se smlouva považuje za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. To platí i v případě uživatele, kterým je mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace, pokud se práva plynoucího z tohoto odstavce výslovně nevzdal. Uživatel, který je mikropodnikem, malým podnikem nebo neziskovou organizací, doloží tuto skutečnost prohlášením před uzavřením smlouvy s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Tento odstavec se nepoužije na dobu trvání smluv o splátkách, ve kterých spotřebitel ve zvláštní smlouvě souhlasil se splátkovými platbami výhradně za zavedení fyzického připojení, zejména k sítím pro připojení s velmi vysokou kapacitou. Tyto smlouvy o zavedení fyzického připojení nezahrnují koncová zařízení, jako jsou routery a modemy, a nesmí bránit spotřebitelům v uplatnění jejich práv podle tohoto odstavce.

Prodlužuje se lhůta, v níž může účastník své telefonní číslo přenést mezi poskytovateli služeb, a to až do
jednoho měsíce od ukončení smlouvy s opouštěným poskytovatelem.

Jestliže smlouva uzavřená na dobu určitou umožňuje automatické prodloužení závazku za týchž podmínek o tutéž dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, má účastník po takovémto automatickém prodloužení právo závazek ze smlouvy kdykoli bezplatně vypovědět s nejvýše jednoměsíční výpovědní dobou.

Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a žádná ze smluvních stran nevyjádří ve lhůtě do 30 dnů přede dnem uplynutí doby trvání Smlouvy písemně svou vůli Smlouvu k tomuto dni ukončit, prodlužuje se Smlouva okamžikem uplynutí doby trvání této Smlouvy smlouvou na dobu neurčitou, s možností kdykoli bezplatně smlouvu vypovědět s Výpovědní dobou, která činí 30 dnů. Operátor prokazatelně informuje účastníka v textové podobě jasně a srozumitelně nejméně 1 měsíc před tímto automatickým prodloužením závazku ze smlouvy o jeho konci a o způsobech, jak lze závazek ze smlouvy vypovědět. Dále tento poskytovatel služby účastníka informuje o nejvýhodnějších cenách za jím poskytované služby. Tuto informaci poskytne Operátor účastníkům také alespoň jednou ročně.
Smlouva zaniká:
▪ písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
▪ uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou,
sdělí-li účastník Operátorovi, že nemá zájem na prodloužení Smlouvy.

5) Operátor může změnit smluvní podmínky, je-li to ujednáno a jestliže v textové podobě jasným
a srozumitelným způsobem informoval účastníka o veškerých změnách smluvních podmínek nejpozději
1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy a zároveň ho informoval o jeho právu vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, jestliže s novými podmínkami nesouhlasí. Právo
vypovědět závazek ze smlouvy je možné uplatnit do 1 měsíce po doručení oznámení. Účastník má právo
bezplatně vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, pouze v případě, nejsou-li pro něj navrhované změny výhradně přínosné, nejsou-li čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady, nebo pokud smlouva nebyla změněna na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle § 63 odst. 11 zákona.

6) Zpřesňují se podmínky, za kterých v případě zániku závazku se smlouvy se spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobu, může po těchto osobách být požadována úhrada za předčasné ukončení smlouvy a úhrada za dotované koncové zařízení, včetně ukončení smlouvy na základě přenosu čísel, nebo změny poskytovatele přístupu k internetu. Pokud je služba elektronických komunikací (jiná než přístup k internetu nebo interpersonální komunikační služba nezávislá na číslech) narušena významnou, nebo trvající, nebo často se opakující odchylkou od plnění uvedeného ve smlouvě, může z tohoto důvodu spotřebitel bez sankce smlouvu vypovědět.

7) Zavádí se možnost změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Můžete požádat nového poskytovatele této služby, aby za Vás obstaral u opouštěného poskytovatele zrušení jeho služby a přechod k novému poskytovateli (§ 34a) zákona), pokud je to technicky možné. V případě, že budete chtít provést změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, uveďte novému poskytovateli služeb identifikaci opouštěného poskytovatele a rušené služby a Váš ověřovací kód účastníka pro změnu poskytovatele přístupu k internetu a termín, k němuž navrhujte změnu uskutečnit. Ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, tímto doplňujeme do Vaší smlouvy o poskytování služby přístupu k internetu, uzavřené se společností OVANET a.s. Jde o číslo Vaší smlouvy uzavřené s naší společností, které se nachází v záhlaví Vaší smlouvy. Tento ověřovací kód naleznete u nových zákazníků služby přístupu k internetu ve Smlouvě. Účastníkům stávajících smluv o poskytování služby přístupu k internetu se společností OVANET a.s., se smlouva o ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu tímto oznámením doplňuje a byl jim zaslán.
Nový poskytovatel doručí Vaši žádost do následujícího pracovního dne po jejím dodání opouštěnému
poskytovateli. Opouštěný poskytovatel internetu objednávku změny poskytovatele internetu ve lhůtě
1 pracovního dne ode dne jejího obdržení odmítne, nebo potvrdí. Nový poskytovatel Vámi navržený termín uskutečnění změny potvrdí, nebo navrhne nový, nebo žádost zruší pro nemožnost zřízení služby. Neobdrží-li opouštěný poskytovatel do 3 pracovních dnů ode dne, kdy sdělil novému poskytovateli informaci o existenci balíčku převáděných služeb, potvrzení žádosti nového poskytovatele, dojde ke zrušení žádosti. K aktivaci služby nového poskytovatele a současně k ukončení služby opouštěného poskytovatele dojde v termínu, který byl dohodnut s novým poskytovatelem, nejdříve však čtvrtý pracovní den po doručení žádosti účastníka opouštěnému poskytovateli, prostřednictvím nového poskytovatele. Úpravu doručené žádosti lze zohlednit, jen bude-li novým poskytovatelem doručena opouštěnému poskytovateli nejpozději jeden pracovní den před požadovaným termínem změny poskytovatele. Přerušení služby z důvodu změny poskytovatele nepřekročí jeden pracovní den.

8) Do 30.6.2022 je zakázáno prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízet
marketingovou reklamu, nebo zboží, či služby osobám, které v účastnickém seznamu či veřejně dostupné
informační službě uvedly, že si nepřejí být kontaktovány za účelem marketingu. Od 1.7.2022 bude možné
Vás kontaktovat za účelem marketingu jen s Vašim předchozím výslovným souhlasem.

9) Lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných pro přenesení telefonního čísla přejímajícím a opouštěným
poskytovatelem služby činí 2 pracovní dny a začíná běžet ode dne obdržení objednávky přenesení
opouštěným poskytovatelem služby od přejímajícího poskytovatele služby. V den aktivace telefonního čísla u přejímajícího poskytovatele nesmí být přerušení služby delší než 6 hodin.

10)Stanoví se právo účastníka na paušální náhradu, pokud dojde k přenesení čísla, nebo změně poskytovatele přístupu k internetu se zpožděním, nebo dojde ke zneužití změny v důsledku porušení povinností přejímajícího, nebo opouštěného poskytovatele služby dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Právo účastníka na tuto paušální náhradu a její výši stanoví vyhláška číslo 529/2021 Sb. Informace o jejich výši je uvedena na webové stránce OVANET a.s., https://ovanet.cz/ke-stazeni/.

II.
Tyto změny uvedených smluvních podmínek OVANET a.s. uveřejnil ve své provozovně na adrese sídla
společnosti OVANET a.s. Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 a současně rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup, na svých webových stránkách na adrese www.ovanet.cz, kde je k dispozici nové znění smluvních podmínek OVANET a.s. a závazné znění Obchodních podmínek OVANET a.s., k dispozici na tomto odkazu https://ovanet.cz/wp-content/uploads/2022/01/Obchodni_podminky_2022_01_01.pdf .

Současně OVANET a.s. tímto účastníkům doposud uzavřených Smluv sděluje, že vzhledem k tomu, že ke změně uvedených Smluv o službě elektronických komunikací, včetně Obchodních podmínek, došlo na základě změny právní úpravy, vyvolané zákonem číslo 374/2021 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., dle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb, o elektronických komunikacích, účastníci těchto Smluv tyto Smlouvy z důvodů těchto změn smluvních podmínek, nemají právo ukončit svým oznámením smlouvu k datu nabytí účinnosti této změny.

V Ostravě dne 30. listopadu 2021

OVANET a.s.

Oznámení ke stažení zde.