Oznámení o změně smluvních podmínek

?

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Oznámení o změně smluvních podmínek

30.11.2021

Oznámení o změně smluvních podmínek společnosti OVANET a.s. dle Smluv o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací od 1. ledna 2022.

Dne 1. ledna 2022 nabude účinnosti zákon číslo 374/2021Sb., který mění některá ustanovení zákona
o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. (dále jen Zákon), která se týkají Smluv o poskytování veřejně
dostupné služby elektronických komunikací, včetně její nedílné součásti – Obchodních podmínek (dále jen
„Smlouvy“), uzavřených se společností OVANET a.s.

Proto společnost OVANET a.s., v souladu se zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.
a se shora uvedenou novelou tohoto zákona, oznamuje stávajícím účastníkům uvedených Smluv,
že m ě n í smluvní podmínky OVANET a.s. v důsledku výše uvedené změny právní úpravy, týkající
se shora uvedených smluv, ke dni 1. ledna 2022 takto:

I.

1) Upravuje se definice služby elektronických komunikací Doposud regulaci podléhali jen poskytovatelé
tradičních služeb, neregulovány byly služby typu OTT. Nově se mají evropská pravidla vztahovat i na
poskytovatele tzv. interpersonálních komunikačních služeb, a to jak založených na číslech (Viber,
WhatsApp), tak na číslech nezávislých (Skype). Poskytovatelé těchto služeb budou muset svým zákazníkům
poskytnout stejné záruky a ochranu, jako poskytovatelé tradičních služeb uspokojujících obdobné potřeby.
„Služba elektronických komunikací“ je zejména služba přístupu k internetu, hlasová komunikační služba,
služba přenosu signálů, pronájmu okruhů apod., zahrnutých do produktové nabídky dle aktuálního Ceníku
Služeb Operátora. „Hlasová komunikační služba“ je veřejně dostupná Služba elektronických komunikací pro
uskutečňování a přijímání, a to přímo nebo nepřímo, národních nebo mezinárodních volání prostřednictvím
jednoho nebo více čísel národního nebo mezinárodního číslovacího plánu.

2) Pro smlouvy se spotřebitelem zavádí novela informační povinnost. Součástí každé Smlouvy se spotřebitelem
(vedle informací podle § 1811 a 1820 občanského zákoníku) je také Šablona shrnutí smlouvy a Informace
stanovené v Příloze č.1. zákona č. 127/2005 Sb., vztahující se k poskytované službě. Tyto informace je
nutno poskytnout spotřebiteli bezplatně před uzavřením smlouvy nebo neprodleně poté. Smlouva nabývá
účinnosti v okamžiku, kdy spotřebitel po obdržení smlouvy potvrdí svůj souhlas se smlouvou. Pro účely této
informační povinnosti je spotřebitelem nejen fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a podnikatel fyzická osoba, ale nově rovněž
mikropodnik, malý podnik, nebo nezisková organizace. Informace se na žádost nově poskytují ve formátu
přístupném pro koncové uživatele se zdravotním postižením.

3) Uzavírá-li se nebo mění smlouva za použití prostředku komunikace na dálku je Operátor povinen
bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, který
je podnikající fyzickou osobou, informace podle odstavce 2 písemně, a to v listinné nebo elektronické
podobě. Lhůta pro odstoupení spotřebitele nebo koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou,
od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na
dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

4) Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud se Smlouva uzavírá se spotřebitelem na dobu
určitou, nesmí tato doba pro danou službu elektronických komunikací přesáhnout 24 měsíců, jinak se
smlouva považuje za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. To platí i v případě uživatele, kterým je
mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace, pokud se práva plynoucího z tohoto odstavce
výslovně nevzdal. Uživatel, který je mikropodnikem, malým podnikem nebo neziskovou organizací, doloží
tuto skutečnost prohlášením před uzavřením smlouvy s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací. Tento odstavec se nepoužije na dobu trvání smluv o splátkách, ve kterých
spotřebitel ve zvláštní smlouvě souhlasil se splátkovými platbami výhradně za zavedení fyzického připojení,
zejména k sítím pro připojení s velmi vysokou kapacitou. Tyto smlouvy o zavedení fyzického připojení
nezahrnují koncová zařízení, jako jsou routery a modemy, a nesmí bránit spotřebitelům v uplatnění jejich
práv podle tohoto odstavce.

Jestliže smlouva uzavřená na dobu určitou umožňuje automatické prodloužení závazku za týchž podmínek o
tutéž dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, má účastník po takovémto automatickém prodloužení právo
závazek ze smlouvy kdykoli bezplatně vypovědět s nejvýše jednoměsíční výpovědní dobou.

Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a žádná ze smluvních stran nevyjádří ve lhůtě do 30 dnů přede
dnem uplynutí doby trvání Smlouvy písemně svou vůli Smlouvu k tomuto dni ukončit, prodlužuje se
Smlouva okamžikem uplynutí doby trvání této Smlouvy smlouvou na dobu neurčitou, s možností kdykoli
bezplatně smlouvu vypovědět s Výpovědní dobou, která činí 30 dnů. Operátor prokazatelně informuje
účastníka v textové podobě jasně a srozumitelně nejméně 1 měsíc před tímto automatickým prodloužením
závazku ze smlouvy o jeho konci a o způsobech, jak lze závazek ze smlouvy vypovědět. Dále tento
poskytovatel služby účastníka informuje o nejvýhodnějších cenách za jím poskytované služby. Tuto
informaci poskytne Operátor účastníkům také alespoň jednou ročně.

Smlouva zaniká:

▪ písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran;

▪ uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou,

sdělí-li účastník Operátorovi, že nemá zájem na prodloužení Smlouvy.

5) Operátor může změnit smluvní podmínky, je-li to ujednáno a jestliže v textové podobě jasným
a srozumitelným způsobem informoval účastníka o veškerých změnách smluvních podmínek nejpozději
1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy a zároveň ho informoval o jeho právu vypovědět závazek ze
smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, jestliže s novými podmínkami nesouhlasí. Právo
vypovědět závazek ze smlouvy je možné uplatnit do 1 měsíce po doručení oznámení. Účastník má právo
bezplatně vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, pouze v případě, nejsou-
li pro něj navrhované změny výhradně přínosné, nejsou-li čistě administrativní povahy a s neutrálními
dopady, nebo pokud smlouva nebyla změněna na základě změny právní úpravy nebo v případě změny
smlouvy podle § 63 odst. 11 zákona.

6) Zpřesňují se podmínky, za kterých v případě zániku závazku se smlouvy se spotřebitelem nebo podnikající
fyzickou osobu, může po těchto osobách být požadována úhrada za předčasné ukončení smlouvy a úhrada
za dotované koncové zařízení, včetně ukončení smlouvy na základě přenosu čísel nebo změny poskytovatele
přístupu k internetu.

7) Operátor na žádost Účastníka zajišťuje technické a organizační podmínky pro změnu poskytovatele přístupu
k internetu (§ 34a) zákona) dle opatření obecné povahy vydaným Českým telekomunikačním úřadem,
pokud je to technicky možné. Součástí smlouvy je ověřovací kód účastníka pro přenositelnost čísel a
ověřovací kód účastníka pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, vydané opouštěným
poskytovatelem příslušné služby. Oba kódy nalezne účastník u každé nové smlouvy uzavírané s OVANET a.s.,
kde se ověřovací kód nachází v záhlaví této smlouvy. Účastníkům stávajících smluv se smlouva o ověřovací
kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu tímto oznámením doplňuje a bude jim zaslán
nebo o něm budou řádně informováni.

8) Stanoví se právo účastníka na paušální náhradu, pokud dojde k přenesení čísla, nebo změně poskytovatele
přístupu k internetu se zpožděním, nebo dojde ke zneužití změny v důsledku porušení povinností
přejímajícího, nebo opouštěného poskytovatele služby dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a
instalace. Způsob uveřejnění informací o právu na paušální náhradu stanoví prováděcí předpis.

II.
Tyto změny uvedených smluvních podmínek OVANET a.s. uveřejnil k dnešnímu dni ve své provozovně na
adrese sídla společnosti OVANET a.s. Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 a současně rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na svých webových stránkách na adrese www.ovanet.cz, kde bude ode
dne 1. ledna 2022 k dispozici i nové znění Obchodních a smluvních podmínek OVANET a.s.

Současně OVANET a.s. tímto účastníkům doposud uzavřených Smluv sděluje, že vzhledem k tomu, že ke změně
uvedených Smluv o službě elektronických komunikací, včetně Obchodních podmínek, došlo na základě změny
právní úpravy, vyvolané zákon číslo 374/2021 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákona o elektronických
komunikacích č. 127/2005 Sb., dle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb, o elektronických komunikacích,
účastníci těchto Smluv tyto Smlouvy z důvodů těchto změn smluvních podmínek, nemají právo ukončit svým
oznámením smlouvu k datu nabytí účinnosti této změny.

V Ostravě dne 30. listopadu 2021

OVANET a.s.

Oznámení ke stažení zde.