Oznámení o změně obchodních podmínek k 1.5.2023

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Oznámení o změně obchodních podmínek k 1.5.2023

29.03.2023

Oznámení společnosti OVANET a.s. o změně smluvních podmínek společnosti OVANET a.s.,

se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 258 57 568, zapsané v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložka 2335 k datu 1.5.2023.


Dne 6. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon číslo 374/2022 Sb., který novelizoval zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník, který posiluje v mnoha oblastech postavení spotřebitelů. Tato ustanovení se týkají rovněž Smluv o poskytování hlasových komunikačních služeb a přístupu k internetu, uzavřených se společností OVANET a.s. Cílem tohoto oznámení je seznámit stávající účastníky smluv s OVANET a.s. se změnami uvedených smluvních podmínek a tím uvést smlouvy uzavřené před dnem 1.5.2023 do souladu se zákonem č. 374/2022 Sb.


Jedná se o tyto změny smluvní dokumentace OVANET a.s. :

Jednou z hlavních změn, které novela přináší, je povinnost vztahující se k oznámením o slevě. Prodávající je nově povinen současně s informací o slevě uvést též údaj o nejnižší ceně, za kterou výrobek prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Dále jsou nově stanovena též pravidla pro zveřejňování recenzí – prodávající má povinnost uvést, jak zajišťuje, aby zveřejněná spotřebitelská recenze pocházela od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně použil nebo si je zakoupil. Zavádí se též zákaz tzv. dvojí kvality výrobků.  Zvýšenou ochranu pro spotřebitele též představuje možnost odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřené snížení kupní ceny v případě, že byl poškozen nekalou obchodní praktikou, definovanou v § 5d zákona č. 634/1992 Sb. na ochranu spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebitele pro prodávajícího nově zakotvuje povinnost zdržet se užívání zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Namísto povinnosti předložit spotřebiteli písemný návod se stanovuje povinnost poskytnout spotřebiteli návod na trvalém nosiči dat, kterým může být listina, zařízení USB, CD, DVD, paměťová karta, e-mail apod. Naopak za trvalý nosič dat nelze považovat zpřístupnění návodu na internetových stránkách neumožňující uložit návod v jeho nezměněné podobě po určitou dobu. V listinné podobě musí prodávající návod poskytnout, pokud o to spotřebitel požádá a zároveň to není nepřiměřené.

Prodlužuje se lhůta na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Podnikatel má povinnost poučit spotřebitele o možnosti odstoupit od smlouvy. Když tak neučiní, prodlužuje se spotřebiteli lhůta k odstoupení od smlouvy, a to na dobu 1 roku. Pokud podnikatel dodatečně poučí spotřebitele o jeho možnosti odstoupit od smlouvy, začne lhůta pro odstoupení běžet od tohoto okamžiku. 

Telefonické nabídky. Obrátí-li se podnikatel na spotřebitele s nabídkou telefonicky, je povinen spotřebiteli učiněnou nabídku potvrdit bez zbytečného odkladu písemně. Spotřebitel je nabídkou vázán až po projevení souhlasu s písemnou nabídkou. Tento souhlas musí být stvrzen elektronicky nebo podpisem v listinné podobě. 

Nevyžádané plnění. Pro situaci, kdy podnikatel plnil spotřebiteli, aniž by si spotřebitel cokoliv objednal a spotřebitel se zboží ujal, vytváří novela právní fikci vzniku poctivé držby spotřebitele. Ten nemusí podnikateli přijaté plnění na své náklady vracet, ani podnikatele o situaci informovat.

Záruka za jakost. Nově vzniká již samostatným jednoznačným prohlášením poskytovatele záruky (prodávajícího), kterým se zavazuje poskytnout kupujícímu určité plnění, pokud zboží nebude mít určité vlastnosti, a to nad rámec zákonných práv kupujícího z vadného plnění. Příkladem je vrácení kupní ceny, výměna věci či její oprava. Záruka na jakost v nové úpravě se vztahuje na práva z vadného plnění. Ta musí spotřebitel uplatnit ve lhůtě 2 let od nákupu.

Upřesňuje se formulace zákonné odpovědnosti za vady a vyjasňuje se, jaká konkrétní práva z vadného plnění spotřebiteli náleží, resp. v jakém pořadí může tato práva uplatňovat. Stanoví se  subjektivní (ujednané) a objektivní (obvyklé vlastnosti věci téhož druhu, které může spotřebitel očekávat) požadavky, pokud jde o soulad zboží se smlouvou. Domněnka, že věc byla vadná již při převzetí, se prodlužuje z 6 měsíců na 1 rok. Po tuto dobu je na prodávajícím, aby prokázal, že při převzetí byla věc bezvadná.

Stanovuje se lhůta pro odevzdání věci spotřebiteli – pokud není ujednán čas plnění, je prodávající povinen odevzdat věc kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Nepředání věci v ujednaném čase nebo ve výše uvedené lhůtě je přestupkem.  Nepřevezme-li kupující věc náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve sjednané, nebo obvyklé výši.

Je stanovena povinnost poskytovat předsmluvní informace, včetně dodržení obsahových i formálních náležitostí, a to vždy s ohledem na způsob uzavření smlouvy (§ 1811, § 1820, § 1824, §1824a) – povinnost vydat spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě, nejpozději v okamžiku dodání zboží, nebo předtím, než OVANET začne spotřebiteli poskytovat službu.

Uvedené změny právní úpravy se promítly do změn Obchodních podmínek OVANET a.s.  k datu 1.5.2023 a také do předsmluvního dokumentu – Informace pro spotřebitele dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., vztahujících se k poskytované službě. Provedené změny smluvních podmínek se použijí rovněž na smlouvy uzavřené s Účastníky smluv před datem 1.5.2023.


Tyto změny uvedených smluvních podmínek OVANET a.s. uveřejnil ve své provozovně na adrese sídla společnosti OVANET a.s. Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 a současně rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, na svých webových stránkách na adrese www.ovanet.cz, kde je k dispozici nové znění předsmluvního dokumentu – Informace pro spotřebitele dle ust. § 1811 a dle § 1820 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a aktuální znění Obchodních podmínek OVANET a.s.

Současně OVANET a.s. tímto účastníkům doposud uzavřených Smluv sděluje, že vzhledem k tomu, že ke změně uvedených Smluv o službě elektronických komunikací, včetně Obchodních podmínek a Informace dle § 1811 a 1820 občanského zákoníku došlo na základě změny právní úpravy, vyvolané zákonem číslo 374/2022 Sb., z důvodu těchto změn smluvních podmínek, nemají Účastníci právo bezplatně vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by jim vznikly jakékoli další náklady.Protože se jedná o zákonnou úpravutýkající se práv spotřebitelů Účastník, který není spotřebitelem, rovněž nemá právo z důvodu této změny jednostranně ukončit uzavřenou smlouvu.

OVANET a.s.